miercuri, 20 noiembrie 2013

ANUNT PROCES L.241/2013Termenul limita de predare a documentelor
in vederea constituirii ca parte in procesul initiat de SCMD
ca urmare a aplicarii Legii 241/2013, la Filiala BRAILA este
vineri,13 decembrie 2013
                     In cazul primirii Hotararii Comisiei de Contestatii, contestatarul va aduce la sediul filialei , in copie, semnat "Conform cu originalul"cate 4 exemplare dupa:
           -Hotararea Comisiei de contestatii;
           -Plicul Hotararii Comisiei de contestatii.

luni, 4 noiembrie 2013

Documente ce se predau la Filiala pentru instanta L.241
ANEXA NR.1

ATENTIE: Se depun  imediat(maxim 3 zile) după sosirea confirmarii de primire de la Posta, ca urmare a expedierii contestației la comisia de contestații pensii.
Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul se semnează  si se predau la sediul filialei:
1
CI
carte(buletin) de identitate;
2
Decizia L241
decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013;
3
plic
plic decizie L.241;
4
contestația
contestația depusă la casa de pensii sectorială;
5
factura
dovada de trimitere(factura,chitanta);
6
confirmarea de primire
confirmarea de primire
7
Dec. de reviz
prima decizie de revizuire a pensiei;
8
cupon
cuponul aferent primei decizii de revizuire (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011);
9
chitanța
chitanța de achitare a sumei de 50 lei in  contul RO41BRDE441SV79262374410 cu următoarele referinte:
a.       TAXA PROCES;
b.      nume și prenume;
c.       CNP;
d.      BRAILA.
10
Tabel
Tabel cuprinzand drepturile de pensie retinute subsemnatului in mod abuziv de catre Casa de Pensii Sectoriala a ......... „ completat  in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise; (detalii ANEXA NR. 2)
11
Cupoane
Cupoanele nominalizate in „Tabel....”;  recomandam a se copia cate 3 cupoane pe pagina A4, fata-verso
12
10 lei
10 lei pentru achizitionarea de plicuri mari, alte documente si expeditie
La sediul filialei:
§         se completeaza  împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat .
§         se achita suma de 10 lei pentru achizitionarea de plicuri mari, alte documente si expeditie;
§         verifica si certifica prin semnatura „Continutul dosarului individual” in formularul existent.
In cazul primirii de catre contestator a „Hotararii comisiei de contestatii…”(raspuns la contestatie), preda  imediat (maxim 3 zile) la sediul filialei in copie cate 4 exemplare, semnate „conform cu originalul” urmatoarele documente :
1.      Hotararea comisiei de contestatii (răspunsul la contestația trimisă);
2.      plic aferent;Tabel drepturi de pensie retinute abuzivANEXA NR.2

Tabel cuprinzand drepturile de pensie
retinute …(grad, nume prenume)……. in mod abuziv de catre
Casa de Pensii Sectoriala a .........
Cuantum brut diminuat  (lei)
Cuantum brut ,,Decizia nr. ....... din .............. de repunere în drepturi” (lei)
Diferențe brute de plată de restituit (lei)
0
1
2
3
4
Nr. crt.
Lună/an
Cuantum brut (lei)

TOTAL sumă de restituit

    Declar pe proprie raspundere ca datele inscrise in prezentul tabel sunt conforme cu realitatea.
Semnătură reclamant .................
* Tabelul este insotit de copii ale cupoanelor, în 4 exemplare, acolo unde acestea exista.

Exemplu:
1
Martie 2011
3.000
4.100
1.100

Aprilie 2011
3.000
4.100
1.100

Mai 2011
2.700
4.100
1.400

Etc.
...
...........
...........

Iunie 2012
3.600
4.100
500
TOTAL sumă de restituit
4.100

În atenție:
-          Cuantumul brut din col.(2), corespunde cu valoarea brutului din rubrica ,,1. DREPTURI DE PLATĂ LUNA CURENTĂ” din cuponul de pensie;
-          La trecerea cuantumului brut din col.(2), se ține seama de regularizarea pensiei făcută în luna septembrie 2012, dacă a avut loc o asemenea regularizare. Deci cuantumul brut al pensiei devine egal pentru perioada pentru care s-a efectuat regularizarea;
-          Datele din col. (3) se scriu din decizia primita in luna octombrie, sectiunea B;
-          Datele din luna septembrie 2013 se regasesc in decizia primita in luna octombrie, sectiunea C;

contestatie Decizie L.241Catre

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul ____________ (MAN, MAI, SRI)
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul/a  _________________________________, domiciliat/a în ______________ CNP ___________________, mandat pensii nr.________, in referire la  Decizia de pensie nr. _______ din ____________ emisa de Casa de Pensii Sectoriala a _________, in baza Legii nr.241/2013, depun prezenta
CONTESTAŢIE
in temeiul dispozitiilor art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010, prin care arat urmatoarele:
I. Cu privire la punctul B lit.a).:
-         Decizia de pensie nr._____ din ______ , fata de decizia de pensie emisa anterior anului 2010, are urmatoarele diferente (se completeaza numai daca este cazul):
      Cuantumul pensiei brute din decembrie 2010 este diferit decat cel consemnat prin decizia emisa in baza Legii nr.241/2013;
      Cuantumul aferent stagiilor de cotizare adaugate, realizate dupa data inscrierii la pensie nu a fost trecut sau este diferit fata de decizia emisa anterior (numai cei care au lucrat dupa iesirea la pensie si au trimis documente);
      Stagiile de cotizare realizate din decembrie 2010 sunt diferite fata de cele consemnate in decizia emisa in baza Legii nr.241/2013 (numai pentru mds din structurile care au trecute aceste date in decizie);
      Alte situatii____________;
-         Casa de Pensii Sectoriala a ______ nu a procedat la identificarea si restituirea diferentelor banesti dintre cuantumul in plata in oct. 2013 si sumele totale retinute in intervalul ______- 09.2013, inclusiv,  ca urmare a emiterii deciziilor de revizuire in baza OUG nr.1/2011, diferente care sa fie actualizate cu rata inflatiei. Precizez ca in luna oct 2013 am/nu am primit pensia in cuantumul din dec  2010.
Consider ca am fost prejudiciat/a prin revizuirea deciziei de pensie, in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011, iar Legea nr.241/2013 nu face decat sa confirme legalitatea prezentei contestatii si, corelativ, nelegalitatea deciziilor de revizuire.
      Statul are dreptul de a legifera si a inlatura eventuale inechitati, fara a aduce atingere dreptului de proprietate si a drepturilor castigate.
      Mentionez faptul ca Legea nr.241/2013 a avut in vedere respectarea principiul drepturilor câştigate, respectiv „in situatia in care cuntumul pensiilor este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul mai avantajos”, principiu recunoscut si in practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”, iar Curtea Constituţională face referire expresă la intangibilitatea drepturilor câştigate: „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.In aceste conditii, daca legiuitorul a inteles sa emita o noua lege, care sa aiba in vedere respectarea acestui principiu, consider ca sunt in drept sa primesc sumele de bani cu care am fost prejudiciat in urma revizuirii, cu mentiunea ca aceste modificari legislative nu s-au realizat ca urmare a existentei unei culpe in ceea ce ma priveste.
      Precizez faptul ca atat art. 107 pct 1 din Legea nr.263/2010 cat si art.2 pct.1 din Legea nr.241/2013, arata faptul ca, in situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun.
      Totodata, apreciez ca nerestituirea diferentelor banesti mentionate mai sus ar crea o discriminare fata de cei care:
1.     pana la aparitia Legii nr.241/2013, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, au obtinut revenirea la cuantumul din decembrie 2010 si restituirea diferentei de pensie sau
2.     au beneficiat de majorarea pensiei dupa 01.2011 in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011 si au primit si diferentele banesti aferente.
-         Casa de Pensii Sectoriala a _______ nu a procedat la indexarea cu 4% a cuantumului pensiei, revenit la valoarea din dec. 2010, prin decizia emisa in baza Legii nr. 241/2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
       Consider ca neindexarea pensiei ar crea o discriminare fata de ceilalti pensionari care, indiferent de cuantum,  beneficiaza de indexarea anuala a pensiilor.
       Atat pentru restituirea diferentelor banesti, cat si pentru indexarea pensiei, invoc incalcarea principiului nediscriminarii si al egalitatii de tratament.
       Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu privire la dispozitiile articolului 14 privind interzicerea discriminarii, a apreciat ca diferenta de tratament devine discriminare, in sensul articolului 14 din Conventie, atunci cand se induc distinctii intre situatii analoage si comparabile fara ca acestea sa se bazeze pe o justificare rezonabila si obiectiva.
         Consider ca exista un tratament diferentiat pentru aceeasi categorie sociala, care are drept efect direct restrangerea in conditii de egalitate a unui drept prevazut de lege.
         Potrivit art.1 alin.2 din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, la lit.a) se mentioneaza expres: principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea dreptului la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional.
II. Cu privire la punctul C.: (se trece continutul contestatiei ultimei decizii de revizuire, dar numai cu privire la cuantum)
NOTA: Pentru mds din MAI si SRI pct. I si II se vor intitula astfel:
I. Cu privire la cuantumul pensiei din decembrie 2010;
II. Cu privire la cuantumul pensiei din decizia de revizuire.
Semnătura  ………………...                                                                          Data……………..
DOMNULUI PREŞEDINTE  AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN________